ฝ่ายวิชาการ

       
   
นายกมสี สมมุติ
รองฯฝ่ายวิชาการ
   
นางสมพร ศรีจำปา
นายณฐนน
ธีรกาญจนากูล
นายสังวร วรรณทวี
นางสาวสุภาพร
ศรีรอง
นางสาวผ่องพรรณ
คำโสภา
   
 
นางสาวน้อมเกล้า
ชาลีกุล
นางสากาญจนา
คำเวหลือง
นายณัฐพล บัวไขย
 
         
         
         

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: