ประวัติโรงเรียน

นักเรียน

ชื่อโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 133 หมู่ 2 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร 0 – 456 - 159 - 40 โทรสาร 0 – 456 – 159 - 42
e-mail : rpg29ssk@hotmail.com
Website : www.rpg29.ssk.in.th
เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 24 ห้องเรียน
เนื้อที่ 258 ไร่ - ตารางวา
เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ – ยโสธร เขต 28

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นปีที่ 50 โดยการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แบบการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเด็กยากไร้ทางเศรษฐกิจ มีปัญหาทางสังคมและบุตรหลาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ การจัดการศึกษา ฝึกอบรมในวิชาสามัญและวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข สามารถเป็นผู้นำหรือสื่อกลางระหว่างรัฐกับชุมชนที่ตนอยู่โดยรัฐบาลให้ความอุปการะเรื่องที่อยู่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ รับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัด ศรีสะเกษ การดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้กรมสามัญศึกษาประสานงานกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเข้าโครงการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในเบื้องต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานทรัพย์ ส่วนพระองค์จำนวน 1,400,000 บาทและ 400,000 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างหอนอนและอาคารพยาบาลตามลำดับ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2537 โดยนายจิโรจน์ โชติพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน ร่วมด้วยนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสมหมาย เอมสมบัติ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายวินัย พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ นายพิชัย มุขสมบัติ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ การก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์จากกองพันทหารช่างที่ 202 กองพลพัฒนาที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้ง 2 หลังเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2538 ทำการตรวจรับอาคารเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 และทำพิธีรับมอบอาคารระหว่างกองทัพบก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กรมสามัญศึกษา โดยพลตรีไอศูรย์ อิศเรศรังสรรค์ เป็นผู้แทนกองทัพบกมอบให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และมอบให้กรมสามัญศึกษาโดยนายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2538

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: