อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รูปภาพและข้อความอัตลักษณ์
อัตลักษณ์ คือ ยิ้มไหว้ ทักทายกัน รูปภาพและข้อความเอกลักษณ์
เอกลักษณ์ คือ บ้านน่าอยู่ เรียนรู้คุณธรรม นำเกษตรอินทรี สู่วิถีพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: