ข้อมูลโรงเรียน

นักเรียน

วิสัยทัศน์

พัฒนาการศึกษาเด็กด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานงานพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ

 • ส่งเสริมระบบและวิธีการรับเด็กด้อยโอกาสเข้าศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
 • ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทยและปลอดจากสิ่งเสพติด
 • พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส
 • ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และงานอาชีพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในโรงเรียน
 • พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
 • ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนประจำ
 • มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
 • ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตน สู่ความเป็นมาตรฐาน
 • สืบสานงานพระราชดำริ

เป้าประสงค์

เป็นคนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียนรู้
 • อยู่อย่างพอเพียง
 • มุ่งมั่นในการทำงาน
 • รักความเป็นไทย
 • มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ ๑ ถึง ระดับช่วงชั้นที่ ๔ (ชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) แบบสหศึกษาแบบอยู่ประจำ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๓๘ โดยในปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นละ ๒ ห้อง รวม ๖ ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๓๐ คน แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๘ อาคารเรียนยังไม่พร้อม จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ขอใช้อาคารจำนวน ๒ หลัง เพื่อเป็นอาคารเรียนและหอนอน และขอใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ และมาใช้สถานที่เรียนในปัจจุบันตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๘

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: