สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วางมาตรการเข้มสำหรับการสอบครูผู้ช่วย

picturesobkru

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วางมาตรการเข้มสาหรับการสอบครูผู้ช่วย โดยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินการจัดสอบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วางมาตรการเข้มสาหรับการสอบครูผู้ช่วย โดยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินการจัดสอบ โดยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เปิดเผยว่า ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จานวน 14 กลุ่มวิชาเอก กาหนดสอบ ภาค ก.ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ภาค ข. ในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 และสอบภาค ค. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 นั้น ได้มีมาตรการเข้มงวดในการดาเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้ หลายประการ โดยเริ่มจากมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในด้านต่างๆ กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างละเอียด และประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ กว่า 500 คน เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินการสอบ คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ คณะกรรมการสถานที่ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคาตอบ กรรมการกากับห้องสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เรียกตัวผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการบันทึกภาพ เป็นต้น เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและป้องกันการสอบโดยไม่สุจริต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบและป้องกันการทุจริตในการสอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเตือนผู้สมัครอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่แอบอ้างว่า จะสามารถช่วยเหลือในการสอบแข่งขันฯ ได้ โดยเรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้โดยตรงที่เว็บไซต์หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08 9770 5457 เพื่อดาเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้วางมาตรการเข้มในการดูแลรักษาข้อสอบพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่ เข้าเวรยาม ตลอด24 ชั่วโมง ป้องกันข้อสอบรั่ว เตรียมหีบสาหรับบรรจุข้อสอบ เตรียมกรงแบบโปร่งใส ไว้สาหรับเก็บข้อสอบกระดาษคาตอบที่ผู้เข้าสอบไว้กลางห้องโถง ที่มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าที่ตารวจมาร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 และมีบุคลากรของหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินการจัดสอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี สารวย นกงาม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวว่า มีผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยทั้งสิ้น 6,385 คน มีสิทธิ์สอบ 6,285 คน จัดห้องสอบ 262 ห้อง มีสนามสอบ 5 สนาม สนามที่ 1 โรงเรียนขุขันธ์ อาเภอขุขันธ์ กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จานวน 78 ห้องสอบ สนามสอบที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ราษฏร์บารุง อาเภอขุขันธ์ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย คอมพิวเตอร์ จานวน 70 ห้องสอบ สนามสอบที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยขุขันธ์ อาเภอขุขันธ์ กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ บรรณารักษ์ จานวน 19 ห้อง สนามสอบที่ 4 โรงเรียนปรางค์กู่ อาเภอปรางค์กู่ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปฐมวัย จานวนห้องสอบ 49 ห้อง สนามสอบที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จานวน 46 ห้องสอบ ได้ปิดป้ายแสดงที่ตั้งสนามสอบ ป้ายบอกเส้นทางไปสนามสอบ แผนผังห้องสอบบริเวณสนามสอบ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงสนามสอบให้เร็วกว่าปกติ เพราะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้วางมาตรการเข้มในการตรวจสอบในด้านต่างๆไว้แล้วสาหรับการสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้
///สายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภาพ/ข่าว โดย : สายัน สุขเฉย วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 18:07:36 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: