‘ไอซีที’ จับมือพก.สร้างเครือข่ายพัฒนาและสร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ

logohutsang

กระทรวงไอซีที จับมือกับ พก. ร่วมกันสร้างความเท่าเทียมกัน ในสังคม ด้วยการช่วยเหลือ และให้ความรู้แก่คนพิการเพื่อให้คนพิการได้ใช้บริการด้านไอทีได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานและองค์กรเอกชนช่วยเหลือหรือให้บริการคนพิการได้แม่นยาเพราะเข้าถึงข้อมูลคนพิการได้

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ว่า กระทรวงฯ ต้องจัดให้มีการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพี่อ การสื่อสารแก่คนพิการ โดยต้องมีหลักฐาน บัตรประจาตัวคนพิการในการขอรับบริการ และต้องจัดให้มีการฝึกอบรมแก่คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ช่วยคนพิการด้วย ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้ร่วมมือกับสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการขึ้น เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลคนพิการในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความซ้าซ้อนของข้อมูลและการให้บริการอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้จึงเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทางวิชาการ ที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนพิการในสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางด้านงานวิชาการระหว่างกันด้วย กระทรวงฯ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการในส่วนของฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจาตัวคนพิการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุน และอานวยความสะดวกให้สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการช่วยสนับสนุนให้กระทรวงฯ สามารถ บรรลุเป้าหมายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (6) ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญที่ส่วนราชการต้องร่วมมือกันดาเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการอย่างทั่วถึง โดยในการดาเนินการนั้น กระทรวงฯ จะร่วมกับสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ และจะมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่นที่มีความต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: