ฝ่ายบริหาร

นายวิศิษฏ์ วิทยวรการ ผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร : นายวิศิษฏ์ วิทยวรการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายบริหาร / หัวหน้างาน

ปัจจุบันโรงเรียนมีครู-อาจารย์ จำนวน ๓๑ คน พนักงานราชการ จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๑ และลูกจ้างประจำ จำนวน ๘ คน โรงเรียนได้จัดการบริหารงานออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้
  • นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริการ
  • นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง
  • นางกนกอร เบียดนอก รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายธุรการ
  • นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
  • นายสัญญา แสนทวีสุข ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: