คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ทำงานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้ สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นความ หลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สถานศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศ

ที่มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ "...สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จำนวนหนึ่งคน
 • กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จำนวนหนึ่งคน
 • กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวนหนึ่งคน
 • กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน
 • กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จำนวนหนึ่งคน
 • กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุ และหรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่จำนวนหนึ่งรูป หรือ หนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และ จำนวนสองรูป หรือ สองคน สำหรับ สถานศึกษาขนาดใหญ่
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจำนวนหกคน สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
 • ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 • นอกจากยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ และวิธีดำเนินการสรรหาตาม ข้อ ๓-๖ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว

อำนาจหน้าที่ ตามมาตราที่ ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

กำหนดให้มี "คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริม กิจการของสถานศึกษา" ตามมาตราที่ ๒๖ แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ "ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา" ดังต่อไปนี้
 • กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด
 • เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
 • ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: