สถิติครูและนักเรียน

1. สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน (ที่ปฏิบัติราชการอยู่ที่โรงเรียน)

ตารางสถิติบุคลากร

2. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2554)

  • 1)  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  846 คน  เพศชาย  328 คน เพศหญิง 518 คน
  • 2)   จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
ภาพตารางข้อมูลนกัเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: