ฝ่ายบริหาร

       
   
นายวิศิษฏ์ วิทยวรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
   
นายกมสี สมมุติ
รองฯฝ่ายวิชาการ
นายประชา คูคำ
รองฯฝ่ายปกครอง
นายดำริห์ ยอดสุรางค์
รองฯฝ่ายบริการ
     
นางกนกอร เบียดนอก
รองฯฝ่ายธุรการ
นายคารมณ์ ประไพร
รองฯฝ่ายอาคาร
และสถานที่
         
         
         

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: