[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ       โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่บัวบาน หมู่ที่ 14 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม อยู่บนถนนสาย รพช. โคกสูง – ขามเปี้ย  กิโลเมตรที่ 21 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่สองของอำเภอเชียงยืน โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาและโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมได้จัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาขามัธยมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 ( พ.ศ. 2535-2539) ขึ้นที่ตำบลกู่ทอง โดยขอจัดสาขามัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2537 และทางโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (นายธรรมรัตน์   ประเสริฐ) ได้มอบหมายให้ นายเรืองยศ  ไชยศึก ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานในการจัดทำโครงการตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลการขอจัดสาขา โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ทางโรงเรียนมอบหมายเพื่อเสนออนุมัติการเปิดสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตามขั้นตอนร่วมกับคณะกรรมการที่ทางโรงเรียนมอบหมายเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 คณะกรรมการประสานงานโดยการนำของ นายเรืองยศ   ไชยศึก ได้เข้าร่วมกับสภาตำบลกู่ทอง ได้นำเรื่องการจัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ในเขตพื้นที่ปกครองของตำบลกู่ทอง เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบและทางสภาตำบลกู่ทองได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 13/2536 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 วันนั้นให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ สาขาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (ตำบลกู่ทอง) ที่บ้านใหม่บัวบาน หมู่ที่ 14 โดยอนุมัติให้ใช้ที่ดินเนื้อที่ 36 ไร่ ณ โคกสาธารณหนองคลอง ซึ่งเป็นความร่วมมืออันสำคัญของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประกาศให้จัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2537 ขึ้นที่สาขาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (ตำบลกู่ทอง) ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (นายธรรมรัตน์   ประเสริฐ) จึงได้แต่งตั้งให้ นายเรืองยศ   ไชยศึก ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ไปทำหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม (ตำบลกู่ทอง) ตามคำสั่งโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมที่ 128/2536 สั่ง  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม 2536 และผู้ประสานงานได้ดำเนินการประสานงานกับสภาตำบลกู่ทอง และตำบลใกล้เคียงตลอดมา โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นอย่างดีจากสภาตำบล ผู้ปกครองและชุมชน          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกเทศชื่อ “โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม” โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม มีเนื้อที่ 91.43 ไร่ พื้นที่บริการประกอบด้วยพื้นที่ปกครอง 2 ตำบล มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการจำนวน  13  โรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม มีอาคารเรียน 216 ล./41 (หลังคาทรงไทย) จำนวน 1 หลัง หอประชุม 100/27 จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 203/27 จำนวน 2 หลัง บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง สนามบาสเกตบอล FIBA จำนวน 1 สนาม     ความสำเร็จของโรงเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงจนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม ผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบสาม ในระดับ ดี     ปัจจุบัน นายชัดสกร พิกุลทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม มีครูประจำการ จำนวน 12 คน (ไปช่วยราชการ 1 คน) พนักงานราชการ จำนวน 1 คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน ครุอัตตราจ้าง จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน