สารจากผู้บริหาร

นายวิศิษฏ์ วิทยวรการ ผู้อำนวยการ

จากใจพ่อใหญ่ถึงพี่น้องชาวฟ้าทอง ทุกคน

"ลูกราชประชา เป็นคนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข"
สวัสดีครับ ท่านผู้ปกครองที่นับถือ และนักเรียนที่รักทุกคน
 • พ่อใหญ่ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูปรารถนาให้นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย กิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพกับคนทั่วไป มีคารวะธรรม คือ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น มีผลการเล่าเรียนดีและมีสุขภาพแข็งแรง
 • พ่อใหญ่ขอให้ลูกๆที่รักของครู ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ และตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการเป็นลูกที่ดี เคารพเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะ และปฏิบัติตนให้ เหมาะสมกับสถานภาพที่เราเป็นนักเรียนอยู่ เป็นคนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข

บทความ

โลโก้กระทรวงสาธารณสุข

 • โรคมือ เท้า ปาก หรือ Hand, Foot and Mouth Disease มักเรียกติดปากกันว่า โรคมือ เท้า ปาก เปื่อย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสลำไส้ หรือเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)โดยพบการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก เมื่อปี พ.ศ.2500 กับเด็กในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้และยังมีตุ่มน้ำใสในช่องปาก มือ และเท้า
 • ต่อมายังพบการระบาดกับกลุ่มเด็กในเมืองเบอร์มิงแฮม เมื่อปี พ.ศ.2502 เช่นกัน จนได้มีการเรียกกลุ่มอาการที่พบนี้ว่า Hand-Foot-and Mouth Disease (HFMD) หลังจากนั้นก็มีรายงานการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ โรคมือ เท้า ปาก จะมีการระบาดแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ หากเป็นประเทศเขตหนาวจะพบในช่วงฤดูร้อน และต้นฤดูใบไม้ร่วง ส่วนประเทศเขตร้อนชื้นจะพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะระบาดมากในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศร้อนชื้น และมักพบในกลุ่มเด็กทารก และเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

 • ถือป้ายเดินขบวนกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
 • ถ่ายภาพรวมหลังจากเดินขบวน
 • ผู้ถือป้ายเดินขบวนกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษาร่วมบันทึกภาพ
 • ผู้ถือป้ายเดินขบวนกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษาร่วมบันทึกภาพ
 • เดินขบวนกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
 • เดินขบวนกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
 • รถแห่ขบวนลำซิ้งกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษา
 • แข่งกระโดดล่มกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบบุคลากร: